Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer: 

Maatschappelijke naam: FOXS VOF

Telefoon: +32 477 34 64 97/+32 477 99 63 96

E-mail: info@foxs.be

Adres: Breendonkstraat 170, 2830 Willebroek, België

Artikel 0. Definities & voorafgaanden

Cliënt: iedere contractpartij van FOXS, ongeacht de aard, soort of voorwerp van de

overeenkomst.

FOXS: FOXS VOF (KBO 0725.934.835).

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Alle verkopen en prestaties geleverd door FOXS zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, de welke de cliënt wordt geacht te aanvaarden door het enkel feit van bestelling, waardoor de cliënt automatisch verzaakt aan zijn eigen voorwaarden. Ingeval van betwisting/tegen strijdigheid primeren dan ook steeds onderhavige voorwaarden.

1.2 Afwijkende bedingen en/of aanvullingen gelden slechts voor zover FOXS deze voorafgaand en schriftelijk heeft aanvaard. Daarenboven wijzigen dergelijke afwijkende bedingen onderhavige voorwaarden slechts m.b.t. die punten waar ze uitdrukkelijk betrekking op hebben.

1.3 Eén eventueel onrechtmatige en/of nietige algemene voorwaarde van FOXS, brengt niet de onrechtmatigheid en/of nietigheid van de andere algemene voorwaarden van FOXS met zich mee.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van FOXS zijn vrijblijvend en FOXS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door FOXS. FOXS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt FOXS dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Indien de betaling van de factuur binnen 15 dagen niet voldaan is, is FOXS gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door FOXS.

3.4 Transactiekosten bij annulatie of retourzendingen worden niet terugbetaald.

3.5 Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal de cliënt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 25,00 en een forfaitaire schadevergoeding (voor administratieve, personeels-, beheers- en opvolgingskosten) van 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van € 125,00 per openstaande factuur, verschuldigd zijn.

3.6 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, en verleent FOXS het recht om naar goeddunken al dan niet de uitvoering van de lopende contracten op te schorten.

3.7 Wanneer de cliënt een bestelling annuleert en/of afname weigert, is deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 35% van het bedrag van de bestelling, dit onverminderd het recht van FOXS om de volledige hertelling van de door haar geleden schade te eisen.

Artikel 4. Levering

4.1 De door FOXS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de cliënt de overeenkomst in stand laat. De cliënt is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De transactiekosten voor het terugboeken van de betaling is voor rekening van de cliënt.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de cliënt.

4.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden (met uitzondering van schade zoals transportschade), heeft FOXS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de cliënt al hetgeen de cliënt op grond van enige overeenkomst aan FOXS verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending op de cliënt over.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de cliënt en FOXS, dan wel tussen FOXS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de cliënt en FOXS, is FOXS niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van FOXS.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FOXS in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de cliënt dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat FOXS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FOXS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Klachten/aanvaarding

8.1 De klant is bij de (op)levering verplicht de goederen en/of geleverde prestaties te controleren. Door de in ontvangst name/ingebruikname/oplevering casuquo van de geleverde goederen en/of prestaties, erkent de cliënt uitdrukkelijk dat het geleverde/gepresteerde beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Nadien worden klachten wegens zichtbare gebreken niet meer aanvaard en is er geen verhaal meer mogelijk t.o.v. FOXS voor deze zichtbare gebreken.

8.2 Klachten wegens verborgen gebreken moeten op straffe van verval binnen de 48 uren na de vaststelling van het ingeroepen gebrek en uiterlijk binnen de 10 dagen na de (op)levering, per aangetekende brief aan FOXS ter kennis worden gebracht. Sowieso kan FOXS niet aansprakelijk worden gesteld voor een verborgen gebrek dat onmogelijk kon worden voorzien.

8.3 Het formuleren van klachten doet echter geen afbreuk aan de betalingsverplichting door de cliënt aan FOXS , welke integraal dienen te zijn nagekomen, alvorens de cliënt de tussenkomst van FOXS kan vorderen. Een eventuele tussenkomst vanwege FOXS heeft geen verlenging van de waarborgtermijn tot gevolg.

8.4 FOXS is evenmin verantwoordelijk voor gebreken of schade ingevolge het verkeerd of abnormaal gebruik door de cliënt van de geleverde goederen, ingevolge wijzigingen aangebracht aan, incorporatie van, of herstelling door derden van het geleverde zonder toestemming van FOXS, ingevolge niet inachtneming van onderhoudsvoorschriften, veroorzaakt door toeval of overmacht, de daad of opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de cliënt of zijn aangestelden, een ander gebruik van het goed dan hetgeen redelijk voorzienbaar is gelet op de eigenschappen ervan, (behoudens wanneer FOXS dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop) of normale slijtage.

8.5 Na voorafgaande schriftelijke erkenning door FOXS van gebeurlijke gebreken, is FOXS er enkel toe gehouden, naar haar uit sluitende en discretionaire keuze, en zonder dat de cliënt aanspraak kan maken op enige andere (vorm van) schadevergoeding, binnen een redelijke termijn tot één van de volgende limitatief opgesomde alternatieven:

· ofwel de vervanging of toezending van de met gebreken behepte goederen of onderdelen ervan, door identieke of gelijkaardige goederen of onderdelen, dan wel de herstelling ervan;

· ofwel ingeval van ondeugdelijkheid van de geleverde prestaties, tot het opnieuw verrichten van de betreffende werkzaamheden, doch beperkt voor zover deze ondeugdelijk waren;

· ofwel de terugbetaling van de gefactureerde kostprijs. Alle kosten, boven de enkele verplichting zoals hierboven in 8.5 omschreven (o.m., niet beperkend opgesomd, transport-, reis en verblijfkosten, ….), zijn voor rekening van de cliënt.

8.6 Indien producten van derden (niet FOXS-producten) worden geleverd en/of worden aangewend/verwerkt door FOXS, gelden de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant producentin zoverre deze garantie zich ingeval van doorverkoop ook uitstrekt tot de cliënt. Bij gebreke hieraan kan FOXS niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken aan deze producten.

8.7 Terugzending van de producten kan slechts gebeuren mits de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FOXS. Een "restocking-fee" t.b.v. 10% van de gefactureerde waarde van de goederen, zal steeds aangerekend worden bij retourzendingen.

8.8 Onverminderd de garantieverplichtingen van FOXS , zal de aanvaarding/ingebruikname/oplevering casu quo door de cliënt volgens hoger vermelde bepalingen elke vordering van de cliënt uitsluiten terzake van een tekortkoming door FOXS in haar prestatie.

8.9 Voormelde garantie is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt geen garantie verleend voor enige door FOXS uitgevoerde inspecties, advies en soortgelijke verrichtingen.

8.10 FOXS is niet aansprakelijk en niet verantwoordelijk voor kleur- en maatverschillen binnen eenzelfde bestelling of verschillende bestellingen.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien de cliënt aan FOXS schriftelijk opgave doet van een adres, is FOXS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de cliënt aan FOXS schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door FOXS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat FOXS deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met FOXS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door FOXS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 FOXS is bevoegd om bij de uitvoering van (een) bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

FOXS VOF

Breendonkstraat 170, 2830 Willebroek, België

www.foxs.be

Tel. +32 (0)477 99 63 96

BTW/TVA BE0725934835

Bankrekening/compte bancaire Belfius BE27 1431 1245 9073